മേഖലാ ഓഫീസുകൾ  

റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയർ
തിരുവനന്തപുരം ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റ്
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി
ശാന്തിനഗർ
തിരുവനന്തപുരം-695 001
0471-2536322
retvm.kshb@kerala.gov.in
റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയർ
കൊച്ചി ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റ്
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി,
റവന്യൂ ടവർ,
കൊച്ചി-682 011
0484- 2369820
reekm.kshb@kerala.gov.in
റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയർ
കോഴിക്കോട് ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റ്
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി
ചക്കോരത്തുകുളം
കോഴിക്കോട്-673 006
0495- 2765165 reclt.kshb@kerala.gov.in

ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകൾ 

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി  
തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്
ശാന്തിനഗർ
തിരുവനന്തപുരം-695 001
0471- 2536325
eetvmdn2.kshb@kerala.gov.in

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
കൊല്ലം ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്
കൊമേഴ്‌സ്യൽ കോംപ്ലക്സ് ബിൽഡിംഗ് 
ഉപാസനാ ഹോസ്പിറ്റലിനു സമീപം
കൊല്ലം-691 001
0474-2740304
eeklm.kshb@kerala.gov.in

ആലപ്പുഴ ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ആലപ്പുഴ ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് 
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി 
 തിരുവമ്പാടി
ആലപ്പുഴ-688 001
0477-2252723
eealp.kshb@kerala.gov.in

പത്തനംതിട്ട ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പത്തനംതിട്ട ഡിവിഷൻ  ഓഫീസ്
ജെ.പി. നഗർ, ആർ.എസ്. പോസ്റ്റ്
കുറ്റപ്പുഴ  തിരുവല്ല-689 111
0469-2700096
eepta.kshb@kerala.gov.in

കോട്ടയം  ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി
കോട്ടയം ഡിവിഷൻ  ഓഫീസ് 
കഞ്ഞിക്കുഴി മുട്ടമ്പലം പി.ഒ
കോട്ടയം-686 001
0481-2570410
eektym.kshb@kerala.gov.in

ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി
ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ  ഓഫീസ്
കട്ടപ്പന
ഇടുക്കി-685 508
0486-8272412
eeidukki.kshb@kerala.gov.in

എറണാകുളം ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
എറണാകുളം ഡിവിഷൻ  ഓഫീസ്
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി
റവന്യൂ ടവർ ബിൽഡിങ്,
പാർക്ക് അവന്യൂ റോഡ്
കൊച്ചി-682 011
0484-2369059
eeekm.kshb@kerala.gov.in
തൃശൂർ ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി
തൃശൂർ ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് 
അയ്യന്തോൾ 
തൃശൂർ-680 003
0487-2360849
eetcr.kshb@kerala.gov.in

പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി
പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ  ഓഫീസ്
അക്ഷയ കോംപ്ലക്സ്
ഒലവക്കോട് പി.ഓ
പാലക്കാട്-678 002
0491-2552280
eepgt.kshb@kerala.gov.in

മലപ്പുറം ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി
മലപ്പുറം ഡിവിഷൻ  ഓഫീസ്
കോട്ടപ്പടി, മലപ്പുറം-676 006
0483-2735003
eempm.kshb@kerala.gov.in

കോഴിക്കോട്  ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി
കോഴിക്കോട്  ഡിവിഷൻ  ഓഫീസ്
ചക്കോരത്തുകുളം
കോഴിക്കോട്-673006
0495-2369545
eekkd.kshb@kerala.gov.in

വയനാട് ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി
വയനാട് ഡിവിഷൻ  ഓഫീസ് 
മീനങ്ങാടി 
വയനാട്-673 121
0493-6247442
 eewyd.kshb@kerala.gov.in

കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി 
കണ്ണൂർ  ഡിവിഷൻ  ഓഫീസ്
ഷബിൻ കോംപ്ലക്സ്
താവക്കര റോഡ്
കണ്ണൂർ-670 002
0497-2707671
eekannur.kshb@kerala.gov.in

കാസർഗോഡ് ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
കെ.എസ്.എച്ച്.ബി
കാസർഗോഡ് ഡിവിഷൻ  ഓഫീസ്
ഇന്ദിര നഗർ, ചെങ്കള പി.ഒ
കാസർഗോഡ-671 571
0499-4284788
eeksd.kshb@kerala.gov.in