കോൺഫറൻസ് ഹാൾ

വാടകയ്ക്ക് 

ക്രമ നമ്പർ  ജില്ല  ഫോൺ നമ്പർ
1 തിരുവനന്തപുരം 0471- 2536325, 0471-2536322
2 പത്തനംതിട്ട (അടൂർ) 0469-2700096, 04734-221315
3 എറണാകുളം 0484- 2369820,0484-2369059 
4 കോഴിക്കോട് 0471-2536322, 0495-2369545