Full 1
Full 2
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
previous arrow
next arrow

ssss

ഞങ്ങളെപ്പറ്റി

കേരള സംസ്ഥാന

ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്

1961-ല്‍‌ സ്‌ഥാപിതമായ തിരുവനന്തപുരം നഗര പരിഷ്കരണ ട്രസ്റ്റിൻറെ തുടര്‍ച്ചയായി, ദേശീയ നയത്തിനും കാഴ്ചപ്പാടിനും അനുസരിച്ച്‌ 1971 മാര്‍ച്‌ 5-ആം തീയതിയാണ്‌ കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ് ആവിര്‍ഭാവം‌ കൊണ്ടത്. 1971 ലെ കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ് ആക്‌ടിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍‌ക്ക്‌ വിധേയമായി, വിവിധ വരുമാന വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ പാർപ്പിടാവശ്യം തൃപ്തികരമായി നിറവേറ്റുന്നതിന് സംഘടിതവും, ആസൂത്രിതവുമായ വ്യവസ്ഥാപിത സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം കേരളത്തിലും ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായത്. അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗര പരിഷ്ക്കരണ ട്രസ്റ്റ്, പിൽക്കാലത്ത് ഹൗസിങ് ബോർഡായി രൂപാന്തരം കൊള്ളുന്നത് സമ്പന്നമായ ഒരു അടിത്തറ പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു.

 

 

 

About Us

Kerala State

Housing Board

The Kerala State Housing Board came into existence on 5th March 1971 as a continuation of the Thiruvananthapuram Urban Reform Trust established in 1961, in line with the national policy and vision. Subject to the provisions of the Kerala State Housing Board Act, 1971, an organized and planned systematic system is required to satisfactorily meet the housing needs of people belonging to various income groups.

ഞങ്ങളെപ്പറ്റി

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ

മുഖ്യമന്ത്രി
ശ്രീ കെ.രാജൻ

ശ്രീ കെ.രാജൻ

റവന്യൂ ഭവന വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീ പി. പി സുനീർ

ശ്രീ പി. പി സുനീർ

ചെയർമാൻ
ശ്രീ രാഹുൽ കൃഷ്ണ ശർമ്മ ഐ എ എസ്സ്

ശ്രീ രാഹുൽ കൃഷ്ണ ശർമ്മ ഐ എ എസ്സ്

സെക്രട്ടറി

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

ബോർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ / മേൽനോട്ടം

വഹിച്ച വിവിധ പദ്ധതികൾ

എം.എൻ ലക്ഷം വീട് പുനർ നിർമ്മാണ പദ്ധതി

പതിനാലാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി(2022-27) കാലയളവില്‍ ശോചനീയവസ്ഥയിലുള്ള 5000 ഇരട്ട വീടുകൾ വര്‍ഷംതോറും 1000 വീടുകള്‍ വീതം 5 വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഒറ്റ വീടുകളാക്കി പുനര്‍നിര്‍മ്മിച്ച് ഉപഭോക്താകള്‍ക്ക് കൈമാറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇത്.

 

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമിച്ചു റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നു.സർക്കാരിൻറെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമുപയോഗിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

സർക്കാർ ഓഫീസുകളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ബോർഡ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി.

സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന രോഗികളുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് മിതമായ വാടകയിൽ താമസം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി. തൃശ്ശൂർ, ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളോടനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു.

പാരസ്പര്യംഭവന പദ്ദതികൾ

ഗുണഭോകതാക്കളിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ തുക സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതി. തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്പലനഗർ 88 ഫ്ലാറ്റുകൾ, നെട്ടയം 66 ഫ്ലാറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗൃഹശ്രീ ഭവന പദ്ധതി

ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഗൃഹശ്രീ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി. ഈ പ്രകാരം 3350 വീടുകൾ ഇതിനോടകം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.185 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആണ്.ജില്ലാ ഓഫീസുകളിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു.

ലോൺ ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം

വീട് എന്ന സ്വപ്നത്തിന് ഒരു കൈ സഹായം. ഇടത്തരം/താഴ്ന്ന വരുമാന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 3 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ സബ്‌സിഡി അനുവദിക്കുന്ന ലോൺ ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നു . ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി ദേശസാൽകൃത / ഷെഡ്യൂൾഡ് / സർക്കാർ അംഗീകൃത സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്പ ഗഡുക്കളോടൊപ്പം സർക്കാർ സബ്സിഡി തുകയും അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി.

വായ്പ അദാലത്തുകൾ

ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ നിന്നും ഭവന വായ്പ എടുത്ത് ദീർഘകാലമായി കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്പ കണക്കുകൾ അദാലത്തു വഴി തീർപ്പാക്കി പ്രമാണവും മറ്റു രേഖകളും കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്  വായ്പാ അദാലത്തുകൾ നടത്തിവരുന്നു.