അതിഥി മന്ദിര

നിരക്കുകൾ

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
ഇനം കിടക്കകളുടെ എണ്ണം  പൊതുനിരക്ക്  ചെയർമാൻ/ സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ അതിഥികൾ  ബോർഡ് ജീവനക്കാർ / മുൻ ബോർഡ് ചെയർമാൻ / മുൻ സെക്രട്ടറി  കേന്ദ്ര / സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർ, മുൻ ബോർഡ് മെമ്പർമാർ / മുൻ ബോർഡ് ജീവനക്കാർ 
A/C മുറികൾ               4 2400 1000 1100 1300
3 2000 800 900 1100
2 1400 600 700 800
1 1000 400 500 600
Dormitory 700/bed 300/bed 400/bed 450/bed
Non A/C മുറികൾ               2 1000
400 500 600
1 800
300 400 500
Dormitory 500/bed 200/bed 200/bed 350/bed
മുറികൾ രാവിലെ 7.00 മണിക്കും രാത്രി 7.00 മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക്
ഇനം കിടക്കകളുടെ എണ്ണം പൊതുനിരക്ക്  ചെയർമാൻ/ സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ അതിഥികൾ ബോർഡ് ജീവനക്കാർ / മുൻ ബോർഡ് ചെയർമാൻ / മുൻ സെക്രട്ടറി  കേന്ദ്ര / സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർ, മുൻ ബോർഡ് മെമ്പർമാർ / മുൻ ബോർഡ് ജീവനക്കാർ 
A/C മുറികൾ           4 1450 600 700 800
3 1200 500 550 700
2 850 400 450 500
1 600 250 300 400
Dormitory 450/bed 250/bed 250/bed 300/bed
Non A/C മുറികൾ               2 600 250 300 350
1 500 250 250 300
Dormitory 300/bed 150/bed 150/bed 250/bed
വാടകയ്ക്ക് നിയമപ്രകാരമുള്ള GST ബാധകമായിരിക്കും