തിരുവനന്തപുരം 
ക്രമ നമ്പർ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി  പ്രവര്‍ത്തികള്‍ പദ്ധതി ചെലവ്
തിരുവനന്തപുരം
1. വനിത ശിശു - വികസന വകുപ്പിൻറെ കീഴിലുള്ള പൂജപ്പുര ഇന്സ്ടിടുഷൻ കോംപ്ലക്‌സിൽ പുതിയ പരിശീലന കേന്ദ്രം 3.63/- കോടി രൂപ
2. നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് മിഷൻറെ കീഴില്‍ ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം സര്‍ക്കാര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയുടെ പുതുക്കിപ്പണി 45.02/- ലക്ഷം രൂപ
3. കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ ഓഫ് സ്ക്കൂള്‍ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ & ലൈബ്രറി സയന്‍സ്, കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്, കേരള സര്‍വകലാശാല 3.50/- കോടി രൂപ
4. കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ ഓഫ് ന്യൂ ഹോസ്റ്റല്‍ ഫോര്‍ മെന്‍സ് ആന്‍ഡ് ICCR സ്റ്റുഡന്‍റ്സ്, കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്, കേരള സര്‍വകലാശാല 2.95/- കോടി രൂപ
5. വന്യജീവി വകുപ്പിൻറെ കീഴിൽ കോട്ടൂരിൽ (തിരുവനന്തപുരം) നിർമ്മിക്കുന്ന ആനപുനരധിവാസ പദ്ധതി (Elephant Rehabilitation project)യുടെ പ്രവൃത്തി (PHASE I & II) 126.31/-  കോടി രൂപ.
6. IIST വലിയമല 278/- കോടി രൂപ
7. തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻറെ തെക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള നടകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള സിവിൽ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കി 5.57/- കോടി രൂപ
8. ഹൈടെക് ഡയറി ഫാം – വിതുര 2.5/- കോടി രൂപ
9. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻറെ വികസനം. 3.55/- കോടി രൂപ
10. അയിലം ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ വികസന പ്രവർത്തികൾ 14.00/- ലക്ഷം രൂപ.
11. ശ്രീകാര്യം ആയുർവ്വേദ ഡിസ്‌പെൻസറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 13.50/- ലക്ഷം രൂപ
12. M.L.A ഫ്ലാറ്റ്സ് , തിരുവനന്തപുരം 825.32/-ലക്ഷം രൂപ
13. സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിനായി ട്രെയിനിംഗ് കോംപ്ലക്സ്  നിർമ്മാണം 2.27/- കോടി രൂപ
14. ആറ്റിങ്ങൽ ശ്രീപാദം സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് 5.38/- കോടി രൂപ
15. പഴവങ്ങാടി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് 2.5/- കോടി രൂപ
16. അരിപ്പ ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂളിൽ ഹോസ്റ്റൽ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ നിർമ്മാണം 1.08/- കോടി രൂപ
17. അരിപ്പ ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സ്‌കൂളിലെ സെമിനാർ ഹാൾ നവീകരണം 7.08/- ലക്ഷം രൂപ
18. മുസ്ലിം അസ്സോസിയേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ്ര് ബ്ലോക്കിൻറെ നിർമ്മാണം 1.62/- കോടി രൂപ
19. വനം വകുപ്പിനായി നെയ്യാർ സ്റ്റീവ് ഇർവിൻ മുതല പുനരധിവാസ സെൻറ്റർ - ൽ മുതലക്കുളം നവീകരണം നവീകരണം 7.25/- ലക്ഷം രൂപ
20. ചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡിനായി ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ്, തിരുവനന്തപുരം
21. വാടക വീട് പദ്ധതി, തിരുവനന്തപുരം (588  യൂണിറ്റ്)
22. വാടക വീട് പദ്ധതി, കന്റോൺമെൻറ് തിരുവനന്തപുരം (36 യൂണിറ്റ്)
23. വാടക വീട് പദ്ധതി, ജവഹർനഗർ, തിരുവനന്തപുരം  (12 യൂണിറ്റ്)
24. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിനായി പിരപ്പൻകോട് അക്വാറ്റിക് കോംപ്ലക്സ്
25. കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്
26. കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി ചെങ്കൽച്ചൂള ചേരി നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി
തിരുവനന്തപുരം 
ക്രമ നമ്പർ  കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി  പ്രവര്‍ത്തികള്‍    പദ്ധതി ചെലവ്
തിരുവനന്തപുരം 
1. വനിത ശിശു - വികസന വകുപ്പിൻറെ കീഴിലുള്ള പൂജപ്പുര ഇന്സ്ടിടുഷൻ കോംപ്ലക്‌സിൽ പുതിയ പരിശീലന കേന്ദ്രം   3.63/- കോടി രൂപ
2. നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് മിഷൻറെ കീഴില്‍ ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം സര്‍ക്കാര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയുടെ പുതുക്കിപ്പണി 45.02/- ലക്ഷം രൂപ 
3. കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ ഓഫ് സ്ക്കൂള്‍ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ & ലൈബ്രറി സയന്‍സ്, കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്, കേരള സര്‍വകലാശാല 3.50/- കോടി രൂപ
4. കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ ഓഫ് ന്യൂ ഹോസ്റ്റല്‍ ഫോര്‍ മെന്‍സ് ആന്‍ഡ് ICCR സ്റ്റുഡന്‍റ്സ്, കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്, കേരള സര്‍വകലാശാല 2.95/- കോടി രൂപ
5. വന്യജീവി വകുപ്പിൻറെ കീഴിൽ കോട്ടൂരിൽ (തിരുവനന്തപുരം) നിർമ്മിക്കുന്ന ആനപുനരധിവാസ പദ്ധതി (Elephant Rehabilitation project)യുടെ പ്രവൃത്തി (PHASE I & II) 126.31/-  കോടി രൂപ.
6. IIST വലിയമല  278/- കോടി രൂപ
7. തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻറെ തെക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള നടകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള സിവിൽ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കി 5.57/- കോടി രൂപ
8. ഹൈടെക് ഡയറി ഫാം – വിതുര 2.5/- കോടി രൂപ
9. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻറെ വികസനം. 3.55/- കോടി രൂപ
10. അയിലം ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ വികസന പ്രവർത്തികൾ 14.00/- ലക്ഷം രൂപ.
11. ശ്രീകാര്യം ആയുർവ്വേദ ഡിസ്‌പെൻസറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 13.50/- ലക്ഷം രൂപ
12. M.L.A ഫ്ലാറ്റ്സ് , തിരുവനന്തപുരം  825.32/-ലക്ഷം രൂപ
13. സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിനായി ട്രെയിനിംഗ് കോംപ്ലക്സ്  നിർമ്മാണം  2.27/- കോടി രൂപ
14. ആറ്റിങ്ങൽ ശ്രീപാദം സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് 5.38/- കോടി രൂപ
15. പഴവങ്ങാടി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് 2.5/- കോടി രൂപ
16. അരിപ്പ ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂളിൽ ഹോസ്റ്റൽ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ നിർമ്മാണം 1.08/- കോടി രൂപ
17. അരിപ്പ ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സ്‌കൂളിലെ സെമിനാർ ഹാൾ നവീകരണം 7.08/- ലക്ഷം രൂപ
18. മുസ്ലിം അസ്സോസിയേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ്ര് ബ്ലോക്കിൻറെ നിർമ്മാണം 1.62/- കോടി രൂപ
19. വനം വകുപ്പിനായി നെയ്യാർ സ്റ്റീവ് ഇർവിൻ മുതല പുനരധിവാസ സെൻറ്റർ - ൽ മുതലക്കുളം നവീകരണം നവീകരണം 7.25/- ലക്ഷം രൂപ
20. ചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡിനായി ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ്, തിരുവനന്തപുരം  
21. വാടക വീട് പദ്ധതി, തിരുവനന്തപുരം (588  യൂണിറ്റ്)  
22. വാടക വീട് പദ്ധതി, കന്റോൺമെൻറ് തിരുവനന്തപുരം (36 യൂണിറ്റ്)  
23. വാടക വീട് പദ്ധതി, ജവഹർനഗർ, തിരുവനന്തപുരം  (12 യൂണിറ്റ്)  
24. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിനായി പിരപ്പൻകോട് അക്വാറ്റിക് കോംപ്ലക്സ്  
25. കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്  
26. കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി ചെങ്കൽച്ചൂള ചേരി നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി