കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ആസ്ഥാന ഓഫീസ്,
ശാന്തി നഗർ, തിരുവനന്തപുരം, 695001,
ഫോൺ -04712330001
www.kshb.kerala.gov.in

ക്രമ നമ്പർ കെ.എസ്സ്.എച്ച്ബി.റഗുലേഷൻ ഡൌൺലോഡ്സ്
1 കെ.എസ്.എച്.ബി റെഗുലേഷൻ 2006 Download