പൗരാവകാശരേഖ

കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ആസ്ഥാന ഓഫീസ്,
ശാന്തി നഗർ, തിരുവനന്തപുരം, 695001.
ഫോൺ -04712330001
www.kshb.kerala.gov.in

ക്രമ നമ്പർ  പൗരാവകാശരേഖ ഡൌൺലോഡ്സ്
1 പൗരാവകാശരേഖ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ്  Download
2 പൗരാവകാശരേഖ Download