ടെൻഡറുകൾ

ക്രമ നമ്പർ ടെൻഡർ നമ്പർ ദര്‍ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ടെൻഡർ ദര്‍ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി റിമാർക്ക്സ്
5 KSHB Plot for sale 18/05/2023, 2.30 pm
4 2022_CE_KSHB_45(C) 15-11-2022 - 4:00 PM. providing “STRUCTURAL CONSULTANCY SERVICES”  for the
projects under the purview of Kerala State Housing Board.
providing Structural consultancy services-Work Details
Time Shedule for Structural Work
16-11- 2022 - 11 AM.
3 2022_CE_KSHB_42(C) 11-11-2022 - 4:00PM

Empanelment of Green Building Consultants

15-11-2022 - 2:00PM
2 2022_CE_KSHB_44(C) 28-11-2022 - 4:00PM Construction of Shopping Complex -Phase I at Seethathode, Pathanamthitta - Civil Works & Land development,Water Supply & Sanitary installations,Septic Tank,Fire water tank,Sump –Package I
1 2022_CE_KSHB_41(C ) 21-11-2022 - 4:00PM

KIIFB Funded Hospital Project - EOI for Hospital Consultant at Thuravur Taluk Hospital
Notice
EOI
Additional Conditions
Corrigendum

22-11-2022 - 4:00PM For information
0471-2330001
Extension:300