ഉത്തരവുകൾ

ക്രമ നമ്പർ ഉത്തരവുകൾ ഡൌൺലോഡ്സ്
1. KSHB ജീവനക്കാരുടെ 10-ാo ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചും പുതുക്കിയ  സ്റ്റാഫ്   പാറ്റേൺ  സംബന്ധിച്ചും ഉള്ള ഉത്തരവ് (19/05/2021) Download
2. ഗൃഹശ്രീ പദ്ധതിക്ക് 2020-2021 ൽ ബഡ്‌ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിട്ടുള്ള 2000 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയുള്ള ഉത്തരവ് (18/12/ 2020) Download
3 KSHB ജീവനക്കാരുടെ 10-ാo ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് (10/10/2018) Download
4 ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് - കേരളം സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് - ഭവന വായ്പ കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി ജില്ലാതലത്തിൽ അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് (19/7/2018) Download
5 ഗൃഹശ്രീ ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളുടെ തറവിസ്തീർണ്ണം പരമാവധി 60 ച.മീറ്ററിൽ നിന്നും 10 % വരെ അധികരിക്കുന്നതിനു അനുമതി നനൽകിയുള്ള ഉത്തരവ് (20/02/2015) Download
6 ഗൃഹശ്രീ ഭവന പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയുള്ള ഉത്തരവ് (26/08/2013) Download
7 അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി കേരള സംസ്ഥാന ഹൗസിംഗ് ബോർഡിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് (01/12/2012) Download