ബോർഡ് വക കെട്ടിടങ്ങളിലും റെവന്യൂ ടവറുകളിലും ഒഴിവുള്ള കടമുറികൾ /ഓഫീസ്  സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശദ വിവരം 

 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
ക്രമ നമ്പർ  കെട്ടിടത്തിൻറെ പേര് ആകെ നിലകൾ കെട്ടിടത്തിൻറെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം  (ച.അടിയിൽ)  ഒഴിവുള്ള ഓഫീസ് സ്ഥലത്തിൻറെ വിസ്തീർണ്ണം (ച. അടിയിൽ) ഒഴിവുള്ള കടകളുടെ എണ്ണവും ഓരോന്നിൻറെയും വിസ്തീർണ്ണവും (ച.അടിയിൽ) വാടക നിരക്ക്
(ച.അടിയിൽ + GST)
റവന്യൂ ടവർ
1 നെടുമങ്ങാട് റവന്യൂ ടവർ 5 48771.88 ച.അടി ഒഴിവില്ല 3 എണ്ണം - 1214 ച.അടി  
shop No:210 - ഒന്നാം നില- 826 ച.അടി 
shop No:204 - ഒന്നാം നില- 194 ച.അടി 
shop No:223 -  ഒന്നാം നില- 194 ച.അടി 
@29.03/- രൂപ 
കമേർഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്
1 ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ് ശാന്തിനഗർ 6 101006.33 ച.അടി Lower Zone-3000 ച.അടി @38.33/- 3 എണ്ണം- 1929 ച.അടി  
GF-187 ച.അടി
GF-762 ച.അടി
GF-980 ച.അടി
@38.33/- രൂപ 
@39.40/- രൂപ 
@39.40/- രൂപ 
2 ശാന്തിനഗർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് 2 14611.82 ച.അടി Cellar -570.28 ച.അടി @29.03/-
Godown -207.13 ച.അടി @29.03/- 
ഒഴിവില്ല _
3 ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് 2 5950.07 ച.അടി 1435.68 ച.അടി @26.95/- ഒഴിവില്ല _
4 ശാന്തിനഗർ കമേർഷ്യൽ  കോംപ്ലക്സ് 6 38166.98 ച.അടി ഒഴിവില്ല ഒഴിവില്ല _
5 പട്ടം CRC 1 3270.96 ച.അടി ഒഴിവില്ല Shop No:9 -335.81 ച.അടി  @55.99/- രൂപ
6 ബാലരാമപുരം കമേർഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് 6 58902 ച.അടി നാലാം നില - 8906 ച.അടി  @11.52/-
അഞ്ചാം നില -12306 ച.അടി @11.52/-
ആറാം നില -12306 ച.അടി @11.52/-
 
ഒഴിവില്ല   _
7 കല്പക നഗർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്  1 3970.98 ച.അടി ഒഴിവില്ല ഒഴിവില്ല -
8 PTP നഗർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് 1 450 ച.അടി ഒഴിവില്ല ഒഴിവില്ല -
9 ടി.എം വർഗീസ് നഗർ കോംപ്ലക്സ് 1 2349.04 ച.അടി ഒഴിവില്ല ഒഴിവില്ല -
10 വൃന്ദാവൻ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് 1 8088.38 ച.അടി ഒഴിവില്ല ഒഴിവില്ല -
കൊല്ലം ജില്ല
ക്രമ നമ്പർ  കെട്ടിടത്തിൻറെ പേര് ആകെ നിലകൾ കെട്ടിടത്തിൻറെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം(ച.അടിയിൽ) ഒഴിവുള്ള ഓഫീസ് സ്ഥലത്തിൻറെ വിസ്തീർണ്ണം (ച. അടിയിൽ) ഒഴിവുള്ള കടകളുടെ എണ്ണവും ഓരോന്നിൻറെയും വിസ്തീർണ്ണവും (ച.അടിയിൽ) വാടക നിരക്ക്
1 ചിന്നക്കട ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് 3 724148 ച.അടി ഒഴിവില്ല ഒഴിവില്ല _
ആലപ്പുഴ ജില്ല
ക്രമ നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൻറെ പേര് ആകെ നിലകൾ കെട്ടിടത്തിൻറെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം(ച.അടിയിൽ) ഒഴിവുള്ള ഓഫീസ് സ്ഥലത്തിൻറെ വിസ്തീർണ്ണം (ച. അടിയിൽ)  ഒഴിവുള്ള കടകളുടെ എണ്ണവും ഓരോന്നിൻറെയും വിസ്തീർണ്ണവും (ച.അടിയിൽ) വാടക നിരക്ക്
1 തിരുവമ്പാടി ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് 3 10,223.50 ച.അടി ഒഴിവില്ല ഒഴിവില്ല _
പത്തനംതിട്ട ജില്ല
ക്രമ നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൻറെ പേര് ആകെ നിലകൾ കെട്ടിടത്തിൻറെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം(ച.അടിയിൽ) ഒഴിവുള്ള ഓഫീസ് സ്ഥലത്തിൻറെ വിസ്തീർണ്ണം (ച. അടിയിൽ) ഒഴിവുള്ള കടകളുടെ എണ്ണവും ഓരോന്നിൻറെയും വിസ്തീർണ്ണവും (ച.അടിയിൽ) വാടക നിരക്ക്
റവന്യൂ ടവർ
1 റവന്യൂ ടവർ, അടൂർ 7 143947.6 ച.അടി നാലാം നില - 1151 ച.അടി        @9.36/-അഞ്ചാം നില - 1079 ച.അടി  @9.36/- ഒഴിവില്ല _
2 റവന്യൂ ടവർ, തിരുവല്ല  6 146305.2 ച.അടി മൂന്നാം നില - 3421ച.അടി         @15.60/-
നാലാം നില - 2625.65 ച.അടി  @10.57/-
ഒന്നാം നില -  4752 ച.അടി      @23.64/-
ഒഴിവില്ല _
കമേർഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്
1 കമേർഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ്, തിരുവല്ല  2 5849 ച.അടി ഒഴിവില്ല ഒഴിവില്ല  _
കോട്ടയം ജില്ല
ക്രമ നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൻറെ പേര് ആകെ നിലകൾ കെട്ടിടത്തിൻറെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം(ച.അടിയിൽ) ഒഴിവുള്ള ഓഫീസ് സ്ഥലത്തിൻറെ വിസ്തീർണ്ണം (ച. അടിയിൽ) ഒഴിവുള്ള കടകളുടെ എണ്ണവും ഓരോന്നിൻറെയും വിസ്തീർണ്ണവും (ച.അടിയിൽ) വാടക നിരക്ക്
റവന്യൂ ടവർ
1 റവന്യൂ ടവർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി  7 87853 ച.അടി   18543.61 ച.അടി  
നാലാം നില -1108.28 ച.അടി @16/-
നാലാം നില -1775.40 ച.അടി @16/-
നാലാം നില -2000 ച.അടി @16/-
നാലാം നില - AJI II 1528 ച.അടി @16/-
നാലാം നില - Court1 1855 ച.അടി @16/-
നാലാം നില - Court2 1658 ച.അടി @16/-
നാലാം നില -  EYE 354.97 ച.അടി @16/-
അഞ്ചാം നില - JT-19 - 1030 ച.അടി @15/-
അഞ്ചാം നില - Food 1181.44 ച.അടി @15/-
അഞ്ചാം നില 1415 ച.അടി @15/-  
ആറാം നില 3260.28 ച.അടി  @14/-
ആറാം നില 2173.52 ച.അടി @14/-
ആറാം നില 1130 ച.അടി        @14/-
ആറാം നില 850 ച.അടി @14/-
GF -55 -162.15 ച.അടി  @21/-
GF -58 -190.00  ച.അടി  @21/-
ഒന്നാം നില - 185 ച.അടി   @20/-
ഒന്നാം നില  -409 ച.അടി  @20/-
ഒന്നാം നില  -33 & 34- 316 ച.അടി  @20/-
രണ്ടാം നില-08 -190.24 ച.അടി @18/-
രണ്ടാം നില -28 -158  ച.അടി @ 18/-
രണ്ടാം നില -41 -158 ച.അടി  @ 18/-
രണ്ടാം നില -49 -162.16 ച.അടി  @18/-
രണ്ടാം നില-51 -190 ച.അടി  @ 18/-
   
   
കമേർഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്
1 കഞ്ഞിക്കുഴി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് 2 17362 ച.അടി   893 ച.അടി   ഒന്നാം നില-02 -893 ച.അടി  
ഒന്നാം നില 05 -275 ച.അടി   
ഒന്നാം നില-07 -608 ച.അടി  
@25/-
@25/-
@25/-
ഇടുക്കി ജില്ല
ക്രമ നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൻറെ പേര് ആകെ നിലകൾ കെട്ടിടത്തിൻറെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം(ച.അടിയിൽ)  ഒഴിവുള്ള ഓഫീസ് സ്ഥലത്തിൻറെ വിസ്തീർണ്ണം (ച. അടിയിൽ) ഒഴിവുള്ള കടകളുടെ എണ്ണവും ഓരോന്നിൻറെയും വിസ്തീർണ്ണവും (ച.അടിയിൽ) വാടക നിരക്ക്
1 കമേർഷ്യൽ കം ആഫീസ് കോംപ്ലക്സ്, കട്ടപ്പന 7 46853 ച.അടി   ആറാം നില  - 1844 ച.അടി  @8.64/- 
ആറാം നില  - 1898 ച.അടി @8.64/-
14 എണ്ണം 2322 ച.അടി
F.52 -189 ച.അടി @ 21.6/-
F.34 -197 ച.അടി @21.6/-
F.32 -197 ച.അടി @ 21.6/-
S.61 -187ച.അടി @17.28/-
S.62 -188 ച.അടി @17.28/-
S.63 -197 ച.അടി  @17.28/-
S.69 -192 ച.അടി @17.28/-
S.70 -199 ച.അടി  @17.28/-
S.71 -200 ച.അടി  @17.28/-
S.79 -197 ച.അടി  @17.28 /-
S.81 -197 ച.അടി @17.28/-
S.85 -188 ച.അടി @17.28/-
  _ 
എറണാകുളം ജില്ല
ക്രമ നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൻറെ പേര് ആകെ നിലകൾ കെട്ടിടത്തിൻറെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം(ച.അടിയിൽ) ഒഴിവുള്ള ഓഫീസ് സ്ഥലത്തിൻറെ വിസ്തീർണ്ണം (ച. അടിയിൽ) ഒഴിവുള്ള കടകളുടെ എണ്ണവും ഓരോന്നിൻറെയും വിസ്തീർണ്ണവും (ച.അടിയിൽ) വാടക നിരക്ക്
1 റവന്യൂ ടവർ, എറണാകുളം 14 99918 ച.അടി  33768 ച.അടി  ഒഴിവുണ്ട്  @45.52/-
ഗവഃ ഓഫീസുകൾ @42.16/-
മറ്റുള്ളവ @45.62/-
 70 എണ്ണം -14720 ച.അടി 
ബേസ്‌മെൻറ് ഫ്ലോർ 24 എണ്ണം
ആകെ 5311 ച.അടി
B-08 802 ച.അടി   
B-09 599 ച.അടി   
B-10 173 ച.അടി   
B-14 161 ച.അടി   
B-15 161 ച.അടി   
B-16 161 ച.അടി   
B-18 329 ച.അടി   
B-19 161 ച.അടി   
B-20 161 ച.അടി   
B-21 161 ച.അടി   
B-22 161 ച.അടി   
B-23 161 ച.അടി   
B-24 161 ച.അടി 
B-25 329 ച.അടി   
B-27 161 ച.അടി   
B-28 161 ച.അടി   
B-30 183 ച.അടി 
B-31 161  ച.അടി 
B-33 161 ച.അടി 
B-34 161 ച.അടി   
B-36 166 ച.അടി 
B-35 161 ച.അടി 
B-37 161 ച.അടി 
B-38 166 ച.അടി 
B-40 161 ച.അടി 
B-41 161 ച.അടി 
ഗ്രൗണ്ട്‌  ഫ്ലോർ 3 എണ്ണം 639  ച.അടി
G-03 166  ച.അടി
G-05 307  ച.അടി
ഒന്നാം നില 29 എണ്ണം 5828  ച.അടി
F-02 387 ച.അടി
F-03 411 ച.അടി
F-06 167 ച.അടി
F-07 307 ച.അടി
F-08 307 ച.അടി
F-11 183 ച.അടി
F-15 161 ച.അടി
F-16 329 ച.അടി
F-18 161 ച.അടി
F-19 161 ച.അടി
F-20 261 ച.അടി
F-21 161 ച.അടി
F-22 161 ച.അടി
F-23 201 ച.അടി
F-24 161 ച.അടി
F 25 161 ച.അടി
F-26 161 ച.അടി
F-27 161 ച.അടി
F-28 183 ച.അടി
F-29 161 ച.അടി
F-30 161 ച.അടി
F-31 161 ച.അടി
F-32 161ച.അടി
F-34 166 ച.അടി
F-35 161 ച.അടി
F-37 161 ച.അടി
F-38 161 ച.അടി
F-39 161 ച.അടി
രണ്ടാം നില 14  എണ്ണം 2942 ച.അടി
S-02 387  ച.അടി
S-03 411  ച.അടി
S-04 174  ച.അടി
S-11 183  ച.അടി
S-12 161  ച.അടി
S-16 329  ച.അടി
S-18 161  ച.അടി
S-21 161  ച.അടി
S-22 161  ച.അടി
S-23 201  ച.അടി
S-25 161  ച.അടി
S-27 161  ച.അടി
S-28 183  ച.അടി
S-29 161  ച.അടി
S-33 161  ച.അടി
S-35 161  ച.അടി
S-38 161  ച.അടി
ബേസ്‌മെൻറ് ഫ്ലോർ : ച.അടി @30/- രൂപ
 
ഗ്രൗണ്ട്‌  ഫ്ലോർ:  ച.അടി @50/-രൂപ 
  ഒന്നാം നില : ച.അടി @37/-രൂപ
  രണ്ടാം നില: ച.അടി @34/-രൂപ
     
2 കോതമംഗലം റവന്യൂ ടവർ 7 64183 ച.അടി മൂന്ന് നിലകൾ ഒഴിവുണ്ട് 
മൂന്നാം നില 5739 ച.അടി @ 10/-
നാലാം നില 11356, ച.അടി @9.50/-
അഞ്ചാം നില 11668 @9/-
ഒഴിവില്ല _
3 പനമ്പള്ളി നഗർ ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ്  9 44191.88 ച.അടി ഒന്നാം നില  1384 ച.അടി @29/-
നാലാം നില 3358 ച.അടി @29/-
ഒൻപതാം നില 2485 ച.അടി @29/-
ഒഴിവില്ല _
തൃശൂർ ജില്ല
ക്രമ നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൻറെ പേര് ആകെ നിലകൾ കെട്ടിടത്തിൻറെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം(ച.അടിയിൽ)  ഒഴിവുള്ള ഓഫീസ് സ്ഥലത്തിൻറെ വിസ്തീർണ്ണം (ച. അടിയിൽ) ഒഴിവുള്ള കടകളുടെ എണ്ണവും ഓരോന്നിൻറെയും വിസ്തീർണ്ണവും (ച.അടിയിൽ) വാടക നിരക്ക്
1 അയ്യന്തോൾ ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് 4 8692.14 ച.അടി 1101.58 ച.അടി ഒഴിവില്ല _
             
കോഴിക്കോട് ജില്ല 
ക്രമ നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൻറെ പേര് ആകെ നിലകൾ കെട്ടിടത്തിൻറെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം(ച.അടിയിൽ)  ഒഴിവുള്ള ഓഫീസ് സ്ഥലത്തിൻറെ വിസ്തീർണ്ണം (ച. അടിയിൽ) ഒഴിവുള്ള കടകളുടെ എണ്ണവും ഓരോന്നിൻറെയും വിസ്തീർണ്ണവും (ച.അടിയിൽ) വാടക നിരക്ക്
1 ചക്കോരത്തുകുളം 3 25322.15 ച.അടി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ  @20/-
ഒന്നാം നില @25/-
രണ്ടാം നില @15/-
മൂന്നാം നില @15/-
ഒഴിവില്ല -
2 ബിലാത്തിക്കുളം 1 1635.52 ച.അടി ഒഴിവില്ല ഒഴിവില്ല ച അടി @15/-
3 ചേവാരമ്പലം  - 1261 ച.അടി ഗോഡൗൺ  @31/- ഒഴിവില്ല -