റവന്യൂ , ഭവന

വകുപ്പ് മന്ത്രി

ശ്രീ.കെ രാജൻ

റവന്യൂ , ഭവന വകുപ്പ് മന്ത്രി (20.05.2021മുതൽ)

പ്രമുഖ സി.പി.ഐ നേതാവും പതിനഞ്ചാം കേരളനിയമസഭയിലെ റ​വ​ന്യൂ, ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമാണ് ശ്രീ കെ.രാജൻ. സർവേ ആൻഡ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്, ഭൂപരിഷ്കരണം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയും വഹിക്കുന്നു. ഒല്ലൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാം തവണയും നിയമസഭാ സാമാജികനായത്.

മുൻ

മന്ത്രിമാർ